Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มีแผนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ 2018 International Summer Exchange Program จำนวน 15 คน เพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรม “Exercises in Intercultural Communication” ระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2561 โดยทาง Yamagata University จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Narita Airport) ที่พัก รถรับหรือส่งจากสนามบินไปยังมหาวิทยาลัย ประกันภัย และค่าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าเดินทางนักศึกษาต้องสำรองจ่ายไปก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าวีซ่านักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเองการแนบ ยื่นเอกสารการสมัครที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้ 1. Application form 2. Letter of recommendation 3. Transcripts 4. สำเนา passport (ถ้ามี) Application Guide  // Application Guide Japnaese   download application form // application form Japanese