National Chung Cheng University(CCU) ประเทศไต้หวัน แจ้งรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมโครงการ 2020 Summer Internship ระยะเวลาตั้งแต่ 7 สัปดาห์ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ช่วงเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละ Research Topic นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดการสมัครตามเอกสารแนบ และสมัคร online ที่ https://forms.gle/SYVV1Rx8xxHB9hFw7 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยหลังการสมัคร online ให้นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครแจ้งมายังอีเมล์ khemthong.ar@kmitl.ac.th เพื่อสถาบันจะได้ติดตามการตอบรับนักศึกษากับทาง CCU ต่อไป ***นักศึกษาป.ตรีที่ต้องการไปฝึกงานต่างประเทศ summer training สามารถสมัครโครงการนี้และมาใช้ยื่นเป็นฝึกงานที่คณะได้ด้วยเช่นกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม Click