ด้วย Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาไปศึกษาต่อหรือทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ทุน MEXTจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ Type1. One excellent student. – รับนักศึกษา จำนวน 1 คน – หมดเขตวันที่ January 24, 2020 Type2. The International Priority Graduate Program PGP “Practical education program through development of a novel functional index of food to prevent brain aging” – รับสมัครนักศึกษาทั้งหมด7 คน ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้คัดเลือกในการให้ทุนนักศึกษา จำนวน 3 คน – หมดเขตวันที่ January 24, 2020 นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบและ download เอกสารใบสมัคร ดังนี้Type1;0_Notification1_Guidelines 2_Procedure 3_No1_2020_Application_Form 4_No2_Field_of_Study_and_Research_Plan Type2;0_Notification_PGP_EdKT 1_Guidelines_PGP_EdKT 2_ForApplicant_PGP_EdKT 3_2020_Application_Form_PGP 4_Field_of_Study_PGP นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ครบถ้วนที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563