นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครฝึกงานยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้1. ศึกษาข้อกำหนดการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ และต้องสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ได้ และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรครวมถึงสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในการกักตัว 14 วัน (ถ้ามี 10,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับการเลือกที่พัก) 2. ตรวจสอบคุณสมบัติตนเองให้ตรงกับความต้องการรับของแต่ละมหาวิทยาลัย รายละเอียดคุณสมบัติหัวข้อวิจัย // เพิ่มเติม1..Tokai University // Lab list  เพิ่มเติม2..NIT, Nagaoka College3. เตรียมเอกสารหลักฐาน3.1 ใบสมัคร Online ที่เว็บไซด์ https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register (แนบไฟล์รูปภาพที่เป็นทางการและคมชัด) Print แล้วลงลายมือชื่อตามหนังสือเดินทาง3.2 สำเนา Official Transcript3.3 สำเนา passport (สามารถยื่นวันสอบคัดเลือก)3.4 รูปถ่ายขนาด 3X4cm 1 ใบ (รูปเหมือนกับใบสมัคร เขียนชื่อ-สกุล และมหาวิทยาลัยที่ไปฝึกงานหลังรูป)3.5 หนังสือรับรองผู้ปกครองและสัญญาการเดินทางไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด4. นำเอกสาร 3.1-3.5 และเอกสารอื่นตามที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศกำหนด (ถ้ามี) มายื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ (Office of International Affairs: OIA) สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 *หมายเหตุ การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคในช่วงการเดินทาง ดังนั้นจึงให้นักศึกษาสามารถสมัครฝึกงานสำรองในประเทศได้ ประมาณการค่าใช้จ่าย Estimated cost  Japan   TaiwanStudent exchange rules// Call for 2021 Summer Training Program// Additional Tokai University—> Lab listList of Research Topics   Parent/Guardian Statement of Consent