Tokai University, Kyushu Campus ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2022
สำหรับอาจารย์ (Visiting scholars) และทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students)
เพื่อไปแลกเปลี่ยนการทำวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่กำหนดในเอกสารแนบ
ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัครที่คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัด ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 50,000-70,000 เยนต่อเดือน พร้อมที่พัก
List of Research Topics in Tokai University Kyushu Campuses
Information for Graduate Student >>> Click
Application Form for Graduate Student >>> Click
 
Information for Visiting Scholar >>> Click
Application Form for Visiting Scholar >>> Click