สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship 2561
เพิ่มเติม Click