มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้ชื่อโครงการ ASEAN Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ และเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ajinomotofoundation.or.th หรือเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจะเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาดังกล่าวระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 – 9 มีนาคม 2561
เพิ่มเติม Click