China Medical University เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อ ณ China Medical University ประเทศไต้หวัน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://english.cmu.edu.tw/admission/index.php และส่งใบสมัครไปยังผู้ประสานงาน email: jannecytang@mail.cmu.edu.tw เปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยายนและกุมภาพันธ์ของทุกปีเพิ่มเติม click