สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันรายละเอียดเพิ่ม click