United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University (UGAS-EU) ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครนักศึกษานานาชาติ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตพิเศษ 3 ปี ในด้านเกตรศาสตร์เขตร้อนและกึ่งร้อน และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่