ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก ที่ได้รับการตอบรับไปแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และมีกำหนดการเดินทางระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 – มกราคม 2563รายละเอียดเพิ่มเติม Click