สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดยื่นสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8, สำนักงานอธิการบดี