มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครผู้ทีสนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 7 ทุน เพือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกใน ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ทีมีการปฏิบัติการทาง คลินิก ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยผู้ทีสนในสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิมเติมจากระเบียบทุนการศึกษา ได้ทีเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org ทังนี ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามทีระบุไว้ในระเบียบการผ่านระบบ ออนไล์ ภายในวันพุธที 22 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
Download Brochure