องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 9 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่างๆกับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 สิงหาคม 2559เพิ่มเติม click