ด้วย Shih Chien University ประเทศไต้หวัน รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพิ่อไปแลกเปลี่ยนโครงการ International Exchange Program ระยะเวลา 1 หรือ 2 เทอม Spring Semester (Feb-June 2017) Fall Semester (Sep 2017- Jan 2018) โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดและยื่นเอกสารการสมัคร ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 1. Application Form 2. รูปถ่าย 2×2 นิ้ว 3 รูป 3. สำเนา Passport 4. สำเนา Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ (ขอที่สำนักทะเบียน) 5. Letters of Recommendation ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 6. CV 7. Study Plan 8. Work Portfolio (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษา College of Design)Application Form ClickExchange Courses