ประชาสัมพันธ์โครงการ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2018 จัดขึ้นที่สิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าลงทะเบียนและค่าหลักสูตร SGD 880 (23,500บาท) – Hotel Reception – Camp Materials (Camp Handbook, Name Tags and Certificates etc.) – Opening Ceremony, Closing Ceremony, Learning Sessions, Travel Sessions and Presentation Session – Transportation (For relevant Travel and Learning Sessions in Singapore) – 4 nights’ accommodation (with Breakfast) – Welcome Luncheon (Opening Ceremony) – Welcome Luncheon (Day 4) – Other Miscellaneous Services (Materials for Ice-Breaking Sessions and Discussion Session) ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ayltlc.com