สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับนักศึกษาวิจัย (Research Students) เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมอบทุนให้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในประเทศญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือสาขาเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรีหรือโทมา สามารถเลือกเวลาเดินทางได้ 2 ช่วง คือ เดือนเมษายน หรือกันยายน-ตุลาคมถัดไปจากปีที่สมัคร ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/scholarship.html
 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click