องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer: SV) ประจำปี 2561และอาสาสมัครญีปุ่น (Japan Overseas Cooperation Volunteer: JOCV) ประจำปี 2561 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของไทย สามารถศึกษารายละเอียดสาขาความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2561 และขอรับแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ได้ที่ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อ”แบบฟอร์ม” หรือ www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา” ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพิ่มเติม  Click : /dia2015/sites/default/files/img-616154553.pdf