ด่วน! นักศึกษาที่สนใจสมัครทุน JUSST Exchange Study Program เพื่อไปศึกษายังมหาวิทยาลัย UEC ประเทศญี่ปุ่น ดูรายละเอียดที่ http://www.fedu.uec.ac.jp/jusst/ ยื่นเอกสารการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเที่ยง