โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 KMITL – Go Abroad สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบัน ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (เลือกได้ 1 ประเทศ) ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ รวมเวลาเดินทางไป-กลับ
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาของสถาบันที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด (มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่เดินทาง)
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เคยมีประวัติการติด F ตลอดระยะเวลาการศึกษา
3. สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน
4. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยมีหนังสือรับรองความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจากคณะ/วิทยาลัย หรือผลการสอบวัดระดับทางภาษา
5. มีความสนใจและใฝ่รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างชาติ และมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมจะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ
6. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ทำผิดกฎหมายหรือเคยทำผิดวินัยนักศึกษา
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรง
8. สามารถดูแลตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
9. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการเดินทางไปต่างประเทศ
10. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่ม และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเห็นชอบในโครงการเพื่อขอรับทุน
11. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอื่นๆ ของสถาบันได้
สถาบันสนับสนุนทุนลักษณะเหมาจ่ายครอบคลุม ค่าเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าหนังสือเดินทาง และค่าประกันการเดินทาง/อุบัติเหตุ กลุ่มละ 60,000 บาท ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือจากที่สถาบันให้การสนับสนุน ผู้ประสงค์จะขอรับทุน ต้องยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังสำนักงานกิจการต่างประเทศ ซึ่ง เอกสารการสมัครมีดังนี้
1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
2. โครงการเพื่อขอรับทุนและแผนการดำเนินงาน
3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
4. หนังสือรับรองความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจากส่วนงานต้นสังกัด หรือผลการสอบวัดระดับทางภาษา TOEFL, IELTS, TOEIC และอื่น ๆ
5. หนังสืออนุญาตและยินยอมจากผู้ปกครองให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และเดินทางไปต่างประเทศ
6. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (หากยังไม่มีให้ยื่นก่อนกำหนดสอบสัมภาษณ์ได้ หากเกินนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอทุน)
7. ใบรับรองแพทย์ 
 
                หมดเขตยื่นเอกสารการสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น