MAPT International Conference

ระบบบริหารจัดการ MAPT
ชื่อลูกค้า : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ.
วันที่ : 2010 - ปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใช้ : Drupal CMS/CMF, Conference Management

ideaConnex ได้ร่วมงานกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการร่วมคิด ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ (MAPT International Conference) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน

Features

  • ระบบจัดการสมาชิก (Admin, ผู้ประสานงาน, ผู้ตรวจผลงาน, ผู้ส่งผลงาน)
  • ระบบนำเข้าผลงานวิชาการ
  • ระบบการจ่ายงาน และตรวจผลงาน
  • ระบบติดตามและประเมินผลงานวิชาการ
  • ระบบแสดงรายงานและส่งออกไฟล์ (Excel, XML)
  • User interface เรียบง่ายและเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์