วันที่ 11 ตุลาคม 2559 Professor Dr. Hisayuki Aoyama จาก The University of Electro Communications (UEC) ประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นตัวแทนส่งมอบ Memorandum of Understanding (MoU) ในหัวข้อเรื่อง International Joint Graduate Program ระหว่าง UEC และ สจล. เพื่อการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่อไป และในโอกาสนี้ยังได้ร่วมพูดคุยและถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม