ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารจาก NIT Ishikawa college และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง ชั้น6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
รูปภาพเพิ่มเติม