หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.
เปิดใช้ : 2013 - ปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใช้ : Drupal, Web Application, Registration, Rules, Responsive

ระบบลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ. มีจุดประสงค์หลักคือการับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหรือผู้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทีมงาน ideaConnex ร่วมพัฒนาจนประสบความสำเร็จในการปรับใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน

โดยถึงปัจจุบัน มีหลักสูตรและโครงการต่างๆที่เปิดลงทะเบียนโดยใช้ระบบลงทะเบียนกลางมากกว่า 50 หลักสูตร รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 200 รุ่น ซึ่งประหยัดงบประมาณแผ่นดินและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ideaConnex เข้าไปช่วยในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลการจัดเก็บหลักสูตรประเภทต่างๆ ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลบุคคล ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการฝึกอบรม สัมมนา ที่หลากหลาย และการแสดงผลที่เรียบง่ายและรองรับทุกอุปกรณ์ (Responsive)