Guangxi Normal University

Website: http://english.gxnu.edu.cn/
China