ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 KMITL – Go Abroad
 
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันตัวตนในวันปฐมนิเทศ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น ณ สำนักงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 และส่งเอกสารตามที่แจ้งให้ครบถ้วน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
2. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
3. สำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อนักศึกษา และสำเนาหน้าสุดท้ายของการทำรายการ (update ล่าสุดของการทำรายการ) ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ หรือกรุงศรีอยุธยา (3 ธนาคารนี้ที่มีสาขาในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลเท่านั้น)
4. สัญญารับทุน (นักศึกษาเซ็นชื่อผู้รับทุน และให้ผู้ปกครองเซ็นผู้แทนโดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง) อ่านสัญญาทุนให้ละเอียดก่อนเซ็น
** สำเนาทุกฉบับเซ็นชื่อพร้อมลงสำเนาถูกต้อง**
และเอกสาร 6-8 ส่งก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ และหากนักศึกษาเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางจากที่นำเสนอจะต้องได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์
6. ไฟล์ present โครงการ
7. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ
8. แผนการเดินทาง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Click
สัญญาการรับทุน Click