Tokai University, Kyushu Campus ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2018 สำหรับอาจารย์ (Visiting scholars) และทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students) เพื่อไปแลกเปลี่ยนการทำวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่กำหนดในเอกสารแนบ#ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัครที่คณะต้นสังกัด ภายในต้นเดือนกันยายน 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 50,000-70,000 เยนต่อเดือน พร้อมที่พักInformation about the required documentsApplication form for Visiting ScholarApplicaiton form for Graduate Student