สำนักงาน FBK สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ณ Fukuoka Institute of Technology (FIT) รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2019 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณารับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% ตลอดหลักสูตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนงนุท รอดจินดา เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3841 หรือ 094-632-2269 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2561
เพิ่มเติม click หรือ website