โครงการ Summer English Program in Australia 2018 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศกับเจ้าของภาษาในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) คือ Foundation English และ English for Communication ณ The University of Melbourne, Hawthorn Campus ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ภายใต้โครงการ “2018 Summer English Program in Australia for KMITL Students” ดังรายละเอียดในเอกสารและใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ Brochure /sites/default/files/leaflet_kmitl_new.pdfApplication form /sites/default/files/kmitl_summer_course_application_eng.pdf