ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ National Taipei University of Technology (Taipei Tech) ประเทศไต้หวัน ทำให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทุนนักวิจัยความร่วมมือตามนโยบายส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ในการนี้ สำนักงานกิจการต่างประเทศ ขอความประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน “Taipei Tech – KMITL Joint Research” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างนักวิจัย ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและรายชื่อนักวิจัยร่วมจาก Taipei Tech ได้ที่ https://www-en.ntut.edu.tw/p/404-1006-65277.php?Lang=en และจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ทั้งหมดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมาที่ สำนักงานกิจการต่างประเทศ โทร. 2315 ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อประสานงานในลำดับถัดไป