The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2019 โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 23 ปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-329-8000 สายใน 3841 (นางสาวนงนุท รอดจินดา) ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
เพิ่มเติม Click
Application form click
Medical examination form click