วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018” (STEMa 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Holiday Inn พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์วัสดุ การวิเคราะห์ผล การจำลองแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ รวมไปถึงการวิจัยพัฒนาวัสดุร่วมกับนาโนเทคโนโลยี สู่สาธรณชนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
ในการนี้จึงใคร่เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nano.kmitl.ac.th/stema2018/