Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Tokyo Tech-Asia Yong Scientist and Engineering Advanced Study Program 2016 (AYSEAS 2016) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มสมาชิกของโครงการ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ เวียดนาม ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้อุตสาหกรรมในเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผ่านการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละคนให้นักศึกษาที่สนใจ กำหนดจัด ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 (11 วัน)รายละเียดเพิ่มเติม click