Tohoku University, ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจจะพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ Summer/TUJP2017 นักศึกษาสามารถยื่นสมัครขอทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน ระยะเวลาโครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้- TUJP-1 วันที่ 3 – 18 กรกฎาคม 2560- TUJP-2 วันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560*นักศึกษาเลือกเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น นักศึกษาที่สนใจกรอกใบสมัคร online ที่ http://128.199.121.151/dia2015/?q=node/add/exchange-outbound-student พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารใบสมัครมายื่นที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560รายละเอียดโครงการ