สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat) เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP: Program A และ B ประจำปี 2018-2 (Spring 2019) โดยเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกของ UMAP (University Mobility in Asia and Pacific) ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.umap.org/programs/a_b/ และส่งใบสมัครมายังสำนักงานกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (สำหรับรอบที่1) และภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 (สำหรับรอบที่ 2)
เพิ่มเติม Click