UMAP International Secretariat เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP Summer Program 2017 ระหว่างวันที่ 14 – 27 สิงหาคม 2560 ณ Toyo University และ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-23 ปี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dia.kmitl.ac.th หัวข้อ “Scholarship/Information Announcement” และส่งมายังส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวนงนุท รอดจินดา นักวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3841 หรือ 062-380-0084เพิ่มเติม clickดาวน์โหลดใบสมัคร click