วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น. ดร. สุรัตน์ อารีรัตน์ นำ Prof. Hiroshi ITO และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ Yamagata University, ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 8 สิงหาคม 2557 เข้าพบรองอธิการบดี รศ.ดร. อานันทวัฒน์ คุณากร เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา